[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

[libvirt] [PATCH V2 2/3] Add a file descriptor set to QEMU private domain structAdd a file descriptor set to the QEMU private domain structure.

Stefan Berger <stefanb linux vnet ibm com>

---
 src/qemu/qemu_domain.c |  9 ++++++++-
 src/qemu/qemu_domain.h |  3 +++
 2 files changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)

Index: libvirt/src/qemu/qemu_domain.c
===================================================================
--- libvirt.orig/src/qemu/qemu_domain.c
+++ libvirt/src/qemu/qemu_domain.c
@@ -37,6 +37,7 @@
 #include "domain_event.h"
 #include "virtime.h"
 #include "virstoragefile.h"
+#include "virbitmap.h"
 
 #include <sys/time.h>
 #include <fcntl.h>
@@ -215,13 +216,18 @@ static void *qemuDomainObjPrivateAlloc(v
   if (qemuDomainObjInitJob(priv) < 0)
     goto error;
 
-  if (!(priv->devs = virChrdevAlloc()))
+  if (!(priv->fdset = virBitmapNew(4096)))
     goto error;
 
+  if (!(priv->devs = virChrdevAlloc()))
+    goto error_free_bitmap;
+
   priv->migMaxBandwidth = QEMU_DOMAIN_MIG_BANDWIDTH_MAX;
 
   return priv;
 
+error_free_bitmap:
+  virBitmapFree(priv->fdset);
 error:
   VIR_FREE(priv);
   return NULL;
@@ -252,6 +258,7 @@ static void qemuDomainObjPrivateFree(voi
     qemuAgentClose(priv->agent);
   }
   VIR_FREE(priv->cleanupCallbacks);
+  virBitmapFree(priv->fdset);
   VIR_FREE(priv);
 }
 
Index: libvirt/src/qemu/qemu_domain.h
===================================================================
--- libvirt.orig/src/qemu/qemu_domain.h
+++ libvirt/src/qemu/qemu_domain.h
@@ -32,6 +32,7 @@
 # include "qemu_conf.h"
 # include "qemu_capabilities.h"
 # include "virchrdev.h"
+# include "virbitmap.h"
 
 # define QEMU_EXPECTED_VIRT_TYPES   \
   ((1 << VIR_DOMAIN_VIRT_QEMU) |   \
@@ -160,6 +161,8 @@ struct _qemuDomainObjPrivate {
   qemuDomainCleanupCallback *cleanupCallbacks;
   size_t ncleanupCallbacks;
   size_t ncleanupCallbacks_max;
+
+  virBitmapPtr fdset;
 };
 
 struct qemuDomainWatchdogEvent


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]