[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]

[Linux-cluster] gfs:gfs_assert_i+0x67/0x92 seen when node joining clusterHello Folks,

RE: gfs:gfs_assert_i+0x67/0x92 seen when node joining cluster

 

Has this been seen at other sites?

 

Call Trace:

[<ffffffff888b2ffb>] :gfs:gfs_assert_i+0x67/0x92

[<ffffffff888a0ed4>] :gfs:unlinked_scan_elements+0x99/0x180

[<ffffffff88887a5f>] :gfs:gfs_dreread+0x87/0xc6

[<ffffffff888acdc8>] :gfs:foreach_descriptor+0x229/0x305

[<ffffffff888a6d02>] :gfs:fill_super+0x0/0x642

[<ffffffff888ad12b>] :gfs:gfs_recover_dump+0xdd/0x14e

[<ffffffff888b1293>] :gfs:gfs_make_fs_rw+0xc0/0x11a

[<ffffffff888a6766>] :gfs:init_journal+0x279/0x34c

[<ffffffff888a7190>] :gfs:fill_super+0x48e/0x642

[<ffffffff800e7461>] get_sb_bdev+0x10a/0x16c

[<ffffffff800e6dfe>] vfs_kern_mount+0x93/0x11a

[<ffffffff800e6ec7>] do_kern_mount+0x36/0x4d

[<ffffffff800f18c5>] do_mount+0x6a9/0x719

[<ffffffff8008e202>] enqueue_task+0x41/0x56

[<ffffffff80045ad3>] do_sock_read+0xcf/0x110

[<ffffffff8022c620>] sock_aio_read+0x4f/0x5e

[<ffffffff8000cfdf>] do_sync_read+0xc7/0x104

[<ffffffff800ceeb4>] zone_statistics+0x3e/0x6d

[<ffffffff8000f470>] __alloc_pages+0x78/0x308

[<ffffffff8004c0df>] sys_mount+0x8a/0xcd

 

Sep 18 04:09:51 hpium2 syslogd 1.4.1: restart.

Sep 18 04:09:51 hpium2 kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.

 

Regards,

  James Hofmeister   Hewlett Packard   Linux Engineering Resolution Team


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]