Všeobecné obchodní podmínky

Jump to section

1. Účel; vztah k ostatním smlouvám. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"), uzavřené mezi vydávajícím subjektem Red Hat (dále jen „společnost Red Hat") a zde uvedeným dodavatelem (dále jen „Poskytovatel"), se vztahují na případnou licenci a nákup softwaru a movitého majetku (dále jen „Zboží") a/nebo služeb (dále jen „Služby"). Poskytovatel přijímá tyto VOP v jazyce, v jakém jsou napsány a v rozsahu, ve kterém takové právo existuje, se vzdává svého zákonného nároku na překlad těchto podmínek do jiného jazyka. V tomto dokumentu používaný pojem Zboží v platném rozsahu zahrnuje jakékoli duševní vlastnictví nebo jiné pracovní produkty, software, programy, počítačový kód, dokumenty nebo jiné položky vyvinuté Poskytovatelem nebo jeho zástupci či subdodavateli pro společnost Red Hat v rámci těchto VOP (dále jen „Dodávka"). Tyto VOP nabývají účinnosti poté, co je Poskytovatel začne plnit, případně po elektronickém přijetí, nebo po písemném potvrzení jejich přijetí, podle toho, co nastane nejdříve. Jakékoli ustanovení nebo podmínky, které Poskytovatel uvede při přijetí VOP (nebo jakékoli jiné předtištěné formuláře nebo kliknutím potvrzované podmínky Poskytovatele), nejsou pro společnost Red Hat závazné, pokud s nimi výslovně písemně neudělí souhlas oprávněný zástupce společnosti Red Hat. Pokud jsou tyto VOP považované za přijetí nabídky nebo protinabídky Poskytovatele společností Red Hat, poté bude takové přijetí výslovně závislé na Poskytovatelově souhlasu se všemi ustanoveními těchto VOP, včetně těch, které jsou navíc, nebo se liší od nabídky či protinabídky Poskytovatele. Všeobecné obchodní podmínky mezi společností Red Hat a Poskytovatelem tvoří úplnou a závaznou dohodu. Za předpokladu, že strany vzájemně uzavřely smlouvu (dále jen „Smlouva") nabývající účinnosti datem v těchto VOP a Smlouva se vztahuje na Služby a/nebo Zboží objednané v rámci těchto VOP, pak budou ustanovení takové Smlouvy mít přednost před ustanoveními těchto VOP.

2. Platby, faktury, daně. Společnost Red Hat zaplatí částky uvedené v těchto VOP. Neuvede-li společnost Red Hat výslovně jinak, platba bude vždy provedena v amerických dolarech a je uváděna bez příslušných prodejních, spotřebních nebo podobných daní. Veškeré takové daně budou Poskytovatelem konkrétně uvedeny a stanoveny na příslušné faktuře podle daňové jurisdikce a s řádným rozepsáním zdanitelných a nezdanitelných Služeb a Zboží. Všechny dlužné částky (s výjimkou veškerých sporných částek) jsou splatné společnosti Red Hat do šedesáti (60) dnů od přijetí faktury společností Red Hat. Veškeré faktury musí uvádět následující fakturační údaje: číslo objednávky společnosti Red Hat, katalogové číslo a popis produktu, velikost, množství, jednotkovou cenu a celkový součet a jakékoli další informace uvedené v těchto VOP. Společnost Red Hat není povinna uhradit žádnou fakturu, která nebyla předložena v souladu s těmito VOP. Úhrada faktur nepředstavuje přijetí Služeb a/nebo Zboží a její výše může být snížena o jiné dlužné částky Poskytovatele vůči společnosti Red Hat v rámci těchto VOP nebo o příslušné objednávky společnosti Red Hat a jakékoli chyby, nedostatky nebo vady u Služeb a/nebo Zboží. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že požaduje-li to jakýkoli vládní úřad, má společnost Red Hat právo odečíst jakékoli platné daně z veškerých plateb splatných v rámci těchto VOP. Bez ohledu na výše uvedené se může společnost Red Hat rozhodnout odečíst jakékoli příslušné daně spojené s platbami za Služby a/nebo Zboží, které jí, jejím dceřiným a/nebo přidruženým společnostem vznikly v důsledku poskytování takových Služeb a/nebo Zboží. Strany budou v dobré víře spolupracovat, aby minimalizovaly jakékoli nepříznivé daňové břemeno, které vznikne kterékoli ze stran v důsledku přeshraničních transakcí. Za veškeré daně, výměry nebo odvody ze svého vlastního příjmu, pronajatého nebo zakoupeného majetku, zařízení a softwaru a za veškeré daně, které mohou být požadovány nebo uloženy jakýmkoli federálním, státním nebo místním daňovým úřadem, nese výlučnou odpovědnost Poskytovatel.

3. Přeprava Zboží, požadavky na dodání softwaru. 

3.1 Tento oddíl 3.1 se vztahuje na dodání Zboží Poskytovatelem, které není softwarem ani Dodávkou. Poskytovatel bude veškeré Zboží doručovat dle doložky FCA (v souladu s přepravními podmínkami Incoterms 2020®). Poskytovatel nese riziko ztráty Zboží až do okamžiku, kdy bude doručeno společnosti Red Hat v souladu s oddílem 4 (Inspekce, přejímka) na doručovací adresu stanovenou společností Red Hat. Poskytovatel uhradí veškeré přepravní poplatky, příslušné tarify a další náklady spojené s doručením Zboží. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Poskytovatele na společnost Red Hat po převzetí zásilky na určené doručovací adrese v souladu s oddílem 4 (Inspekce, přejímka). Poskytovatel nese veškerou odpovědnost za řádné pojištění takového Zboží (včetně doby přepravy Zboží) až do okamžiku, kdy vlastnictví přejde na společnost Red Hat. Poskytovatel (a) poskytne záruky a odškodnění uvedené v těchto VOP a (b) tímto uděluje a postupuje a souhlasí s tím, že udělí a postoupí společnosti Red Hat veškeré záruky a odškodnění výrobců a poskytovatelů licencí třetích stran, které se vztahují na Zboží. Společnost Red Hat nebude přebírat žádné zásilky na dobírku. Veškeré Zboží musí být zabaleno, označeno, popsáno a jinak připraveno k odeslání způsobem, který je v souladu s běžnou obchodní praxí, s požadavky země původu na označení a všemi platnými předpisy pro běžné přepravce, a navrženým tak, aby se v přiměřené míře zabránilo poškození Zboží během přepravy. Zásilka musí obsahovat fakturu s příslušnými hodnotami, zeměmi původu a popisy, které uvádí dostatečně podrobné informace k ověření klasifikace kategorií každého produktu v zásilce. U všech zásilek, které obsahují Zboží uvádějící obsah, musí být přiloženy seznamy balení. Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, společnost Red Hat neodpovídá za žádné manipulační poplatky související s balením, obalovým materiálem, plastovými obaly, nádobami, motouzy nebo jinými náklady (včetně částky za pojištění předtím, než Zboží přejde do vlastnictví společnosti Red Hat). Poskytovatel (x) vynaloží maximální úsilí, aby dodržel příslušná bezpečnostní doporučení pro dodavatelský řetězec vydaná příslušnými vládami a organizacemi ustanovujícími průmyslové normy, a (y) na vyžádání neprodleně společnosti Red Hat nebo jejímu zástupci poskytne veškeré informace nebo dokumentaci, které společnost Red Hat vyžaduje, aby dodržela dovozní a vývozní zákony, předpisy nebo správní požadavky.

3.2 Tento oddíl 3.2 se vztahuje na dodání softwarového Zboží Poskytovatelem. Poskytovatel společnosti Red Hat nejpozději do počátečního data licenčního období stanoveného v příslušné objednávce společnosti Red Hat nebo VOP doručí nebo zpřístupní (a to pouze v elektronické podobě) veškeré softwarové Zboží, licenční klíče, přístupové nebo aktivační údaje a veškerou související dokumentaci, uživatelské příručky a další příslušné specifikace zveřejněné Poskytovatelem (dále jen „Dokumentace"). Poskytovatel společnosti Red Hat doručí nebo zpřístupní veškeré aktualizace, upgrady, vylepšení a opravy softwarového Zboží spolu s případnými aktualizacemi Dokumentace, a to pouze v elektronické podobě a nejpozději do data, kdy Poskytovatel každou takovou aktualizaci, upgrade, vylepšení nebo opravu komerčně zpřístupní svým dalším zákazníkům.

4. Inspekce, přejímka. Služby a/nebo zboží budou poskytovány v souladu se specifikacemi a těmito VOP. Veškeré Služby a/nebo Zboží dle uvážení společnosti Red Hat podléhají její inspekci. Strany se však dohodly, že společnost Red Hat není povinna takovou inspekci a hodnocení provádět. Pokud některé Služby a/nebo Zboží nebudou v souladu s těmito VOP, Poskytovatel neprodleně po oznámení společnosti Red Hat takové nevyhovující Služby a/nebo Zboží na vlastní náklady nahradí nebo opraví. Pokud Poskytovatel na žádost společnosti Red Hat nedokáže neprodleně nahradit nebo opravit jakékoli nevyhovující Služby a/nebo Zboží, může společnost Red Hat dle vlastního uvážení, a aniž jsou dotčeny jakékoli její další dostupné opravné prostředky, (a) písemně Poskytovateli nařídit náhradu veškerých poplatků, které společnost Red Hat za takové Služby a/nebo Zboží zaplatila; takové poplatky Poskytovatel musí uhradit do patnácti (15) dnů od oznámení společností Red Hat, (b) na náklady a výdaje Poskytovatele může zapojit třetí strany do opětovného zprovoznění, opravy, výměny nebo jiné nápravy nevyhovujících Služeb a/nebo Zboží (podle okolností), (c) může tyto VOP zrušit pro nedodržení závazků stran Poskytovatele, přičemž Poskytovatel ihned vrátí veškeré částky uhrazené společností Red Hat za takové nevyhovující Služby a/nebo Zboží, nebo (d) může takové nevyhovující Služby a/nebo Zboží přijmout s výhradou snížení ceny úměrně nevyhovujícímu stavu.

5. Záruky.

5.1 Obecná ustanovení. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že: (a) má plnou pravomoc a oprávnění uzavřít tyto VOP a plnit z nich vyplývající závazky; (b) vůči Poskytovateli není veden žádný spor, ani neexistuje hrozba sporu, který by nepříznivě ovlivnil jeho schopnost plnit své závazky vyplývající z těchto VOP; (c) potvrzením a plněním těchto VOP neporušuje podmínky žádné jiné dohody nebo smlouvy ani žádné právní závazky; (d) bude dodržovat platné zákony a předpisy, mimo jiné veškeré platné vývozní a dovozní zákony a předpisy (ať už ty ve Spojených státech amerických, Evropské unii nebo jinde).

5.2 Služby, Zboží. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že (a) Zboží a Služby budou poskytovány v souladu s průmyslovými normami a všemi příslušnými zákony, mimo jiné se všemi vývozními a dovozními zákony a předpisy (ať už těmi ve Spojených státech amerických, Evropské unii nebo jinde); (b) Zboží bude předáváno v bezvadném a obchodovatelném stavu, bez zástavních práv a jiných břemen; (c) Poskytovatel má právo postoupit a udělit licence ke Zboží, aniž by byl nutný jakýkoli souhlas; (d) bude poskytovat Služby kvalitním a odborným způsobem prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců v souladu s průmyslovými normami a těmito VOP; (e) Zboží a Služby nevykazují vady materiálu ani provedení a splňují podmínky těchto VOP; (f) veškerý dodaný software a hardware odpovídá příslušné softwarové a/nebo hardwarové dokumentaci, uživatelským příručkám a dalším příslušným specifikacím zveřejněným Poskytovatelem, poskytovatelem licence a výrobcem; (g) Zboží a Služby neporušují ani nezneužívají žádná autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky, licence, patenty ani jiná práva duševního vlastnictví žádné třetí strany; (h) Zboží neobsahuje žádné škodlivé nebo skryté mechanismy nebo kódy, které by mohly poškodit nebo zničit Zboží nebo majetek společnosti Red Hat nebo mít jiným způsobem negativní vliv na společnost Red Hat, její zákazníky a/nebo další třetí strany. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli záruku uvedenou v těchto VOP, může společnost Red Hat dle vlastního uvážení, a aniž jsou dotčeny jakékoli její další dostupné opravné prostředky, (w) písemně Poskytovateli nařídit náhradu veškerých poplatků, které společnost Red Hat za takové Zboží a/nebo Služby zaplatila; takové poplatky Poskytovatel musí uhradit do patnácti (15) dnů od oznámení společností Red Hat, (x) na náklady a výdaje Poskytovatele může zapojit třetí strany do opětovného zprovoznění, opravy, výměny nebo jiné nápravy nevyhovujícího Zboží a/nebo Služeb (podle okolností), (y) může tyto VOP (zčásti nebo zcela) zrušit v souladu s oddílem 7 (Zrušení) a/nebo (z) může takový nevyhovující stav akceptovat s výhradou snížení ceny úměrně nevyhovujícímu stavu.

6. Práva duševního vlastnictví

6.1 Stávající duševní vlastnictví. Každá ze stran si ponechá veškerá práva, nároky a podíly na své Stávající duševní vlastnictví. Poskytovatel souhlasí s tím, že předem společnosti Red Hat uvede Stávající duševní vlastnictví obsažené v Dodávce v těchto VOP nebo jiným písemným způsobem. Pro účely těchto VOP se pod pojmem „Stávající duševní vlastnictví" rozumí veškerá celosvětová práva duševního vlastnictví obsažená v jakékoli a veškeré technologii, know-how, softwaru, údajích, nápadech, vzorcích, postupech, grafech, důvěrných informacích a jakýchkoli dalších materiálech nebo informacích, které jsou (a) vlastněny nebo kontrolovány kteroukoli ze stran ke dni nabytí účinnosti nebo (b) vytvořeny kteroukoli ze stran nad rámec těchto VOP.

6.2 Vlastnická a licenční práva.

  1. S výhradou ostatních ustanovení tohoto oddílu 6.2 tímto Poskytovatel společnosti Red Hat uděluje celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, převoditelnou, trvalou, splacenou a bezplatnou licenci k používání příslušného softwaru nebo jiného duševního vlastnictví poskytovaného jako Služba a/nebo Zboží či jako jejich část.
  2. Veškerá práva, nároky, podíly a duševní vlastnictví jakéhokoli druhu (včetně patentů, autorských práv a obchodních tajemství) obsažená v Dodávce, s výjimkou obsaženého Stávajícího duševního vlastnictví Poskytovatele, náleží výlučně a výhradně společnosti Red Hat a Poskytovatel tímto postupuje a souhlasí s postoupením takového duševního vlastnictví (s výjimkou Stávajícího duševního vlastnictví Poskytovatele) společnosti Red Hat.
  3. V rozsahu, v jakém je Stávající duševní vlastnictví Poskytovatele zapojeno nebo obsaženo v rámci jakékoli Dodávky, Poskytovatel tímto společnosti Red Hat v souvislosti s používáním takové Dodávky uděluje nevýhradní, neodvolatelné, trvalé, celosvětové, bezplatné, převoditelné, sublicencovatelné právo vytvářet, používat, prodávat, nabízet k prodeji, importovat, upravovat, podporovat, provozovat, kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat, provádět, zveřejňovat a zobrazovat Stávající duševní vlastnictví Poskytovatele.
  4. V případě, že Dodávka obsahuje jakékoli duševní vlastnictví třetí strany, s ohledem na duševní vlastnictví takové třetí strany Poskytovatel společnosti Red Hat zajistí stejná práva, jaká jsou ustanovena pro Stávající duševní vlastnictví Poskytovatele v oddílu 6.2(c) a postoupí taková práva společnosti Red Hat za pro ni přijatelných podmínek.
  5. Není-li v příslušné objednávce nebo VOP uvedeno jinak, může k jakémukoli softwarovému Zboží souběžně přistupovat a používat ho neomezený počet uživatelů na neomezeném počtu počítačů, serverů, systémů, sítí a/nebo dalších prostředí nebo zařízení, a/nebo na neomezeném počtu webů v jakékoli zeměpisné oblasti, a k takovému softwarovému Zboží lze přistupovat, používat jej a přenášet mezi jakýmikoli počítači, servery, systémy, sítěmi a dalšími prostředími a zařízeními, které vlastní, pronajímá, kontroluje nebo jinak používá společnost Red Hat nebo její přidružené společnosti. Softwarové Zboží lze kopírovat, používat a lze k němu přistupovat ve vývojových, testovacích, zálohovacích prostředích a prostředích obnovy po havárii (kromě výrobních prostředí).

6.3 Zaměstnanecké dílo, další záruky. S výhradou oddílu 6.2 (Vlastnická a licenční práva) (a) jsou Dodávky považovány za zaměstnanecká díla podle příslušných zákonů o autorských právech a (b) v rozsahu, v jakém společnost Red Hat nezískala veškerá práva, nároky a podíly na jakékoli Dodávce, tímto Poskytovatel zdarma postoupí a souhlasí s postoupením veškerých práv, nároků a podílů z těchto Dodávek. Poskytovatel neprodleně vyřídí veškeré dokumenty a jiným způsobem poskytne pomoc, jak v přiměřené míře požaduje společnost Red Hat ve snaze získat a vymáhat patenty, autorská práva, práva na grafická díla, práva na obchodní tajemství a další právní ochrany související s jakoukoli Dodávkou. Poskytovatel se u veškerých Dodávek neodvolatelně vzdává veškerých morálních práv a ostatních práv duševního vlastnictví. Poskytovatel nemá žádnou licenci ani jiná práva k užívání Dodávek, s výjimkou případů, kdy je to v přiměřené míře nutné k plnění jeho povinností vyplývajících z těchto VOP a příslušné objednávky společnosti Red Hat. Poskytovatel souhlasí s tím, že: (x) bude na vlastní náklady pomáhat společnosti Red Hat jakýmkoli přiměřeným, jí požadovaným způsobem, chránit a bránit veškerá práva duševního vlastnictví a zákonná práva obsažená a týkající se Dodávky, kde to společnost Red Hat považuje za vhodné, a (y) bude nakládat se všemi Dodávkami jako s Důvěrnými informacemi (jak je definováno níže). Poskytovatel neodvolatelně souhlasí s tím, že v souvislosti s Dodávkami nebude přímo ani nepřímo zpochybňovat vlastnická práva společnosti Red Hat. Poskytovatel souhlasí s tím, že do všech smluv se zaměstnanci, nezávislými smluvními dodavateli a subdodavateli zahrne a bude vymáhat příslušná ustanovení, aby bylo v souladu s těmito VOP zajištěno výhradní vlastnictví produktů společností Red Hat a ochrana Důvěrných informací.

7. Zrušení. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, může společnost Red Hat okamžitě tuto objednávku zčásti nebo zcela zrušit, kdykoli a bez jakéhokoli postihu v případě, že Poskytovatel závažným způsobem poruší tyto VOP, nebo pokud společnost Red Hat obdrží oznámení od Poskytovatele o Události vyšší moci podle oddílu 11 (Ostatní ustanovení). Dále může společnost Red Hat okamžitě tuto objednávku zčásti nebo zcela zrušit bez udání důvodu. Zrušení nabývá účinnosti písemným oznámením. Pokud společnost Red Hat z jakéhokoli důvodu objednávku zruší, jejím jediným závazkem nebo odpovědností je zaplatit za jí přijaté Zboží a/nebo za Služby řádně poskytnuté Poskytovatelem k přiměřené spokojenosti společnosti Red Hat, a to před datem nabytí účinnosti zrušení. Poskytovatel neprodleně společnosti Red Hat vrátí jakékoli předplacené poplatky v rámci této objednávky, které výší odpovídají veškerým Službám nebo Zboží, které společnost Red Hat nepřijala nebo nebyly poskytnuty k její přiměřené spokojenosti.

8. Omezení odpovědnosti.

8.1 MAXIMÁLNÍ VÝŠE ŠKODY. S VÝHRADOU ODDÍLU 8.3 (VÝJIMKY) NESMÍ CELKOVÝ KUMULATIVNÍ ZÁVAZEK PODLE TĚCHTO VOP PŘEKROČIT: (A) V PŘÍPADĚ SPOLEČNOSTI RED HAT ČÁSTKU ZAPLACENOU A SPLATNOU V RÁMCI TÉTO OBJEDNÁVKY, NEBO (B) V PŘÍPADĚ POSKYTOVATELE DVOJNÁSOBEK (2×) ČÁSTKY ZAPLACENÉ A SPLATNÉ POSKYTOVATELI V RÁMCI TÉTO OBJEDNÁVKY A JEDEN MILION DOLARŮ (1 000 000 USD). VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE POUŽIJÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

8.2 ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. S VÝHRADOU ODDÍLU 8.3 (VÝJIMKY) NESMÍ ŽÁDNÁ ZE STRAN V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÝ UŠLÝ ZISK, ZÁVADY, PRODLENÍ, ZTRÁTU ÚSPOR, ZTRÁTU ZÁKAZNÍKŮ, ODHADOVANÉ ZISKY, PŘERUŠENÍ CHODU SPOLEČNOSTI NEBO JINÉ UDÁLOSTI, I KDYŽ DRUHÁ STRANA BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY POUČENA. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE POUŽIJÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. SPOLEČNOST RED HAT NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADNĚ ODPOVĚDNÁ ZA VEŠKERÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN.

8.3 VÝJIMKY. OMEZENÍ UVEDENÁ V ODDÍLECH 8.1 (MAXIMÁLNÍ VÝŠE ŠKODY) A 8.2 (ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY) SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNÉ Z NÁSLEDUJÍCÍHO: (A) FYZICKÁ ÚJMA NEBO ŠKODY NA MOVITÝCH OSOBNÍCH VĚCECH, KTERÉ JSOU PŘÍMO ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NĚKTERÉ ZE STRAN, PODVODNÝM NEBO ÚMYSLNÝM JEDNÁNÍM; (B) POVINNOSTI ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY POSKYTOVATELE NA ZÁKLADĚ ODDÍLU 9 (POJIŠTĚNÍ, ODŠKODNĚNÍ); (C) PORUŠENÍ USTANOVENÍ Z ODDÍLU 10.1 (ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI) NĚKTEROU ZE STRAN; (D) PORUŠENÍ USTANOVENÍ ODDÍLU 10.2 (ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ) ZE STRANY POSKYTOVATELE; (E) ŠKODY SOUVISEJÍCÍ NEBO VZNIKNUVŠÍ Z JAKÉHOKOLI NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) A/NEBO ÚNIKU ÚDAJŮ NEBO (F) JAKÉKOLI NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE ODDÍLU 6 (PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ)..

9. Pojištění, odškodnění. Poskytovatel uzavře a bude na vlastní náklady udržovat vhodné a dostačující pojištění u renomované pojišťovací společnosti, které pokryje činnosti Poskytovatele vyplývající z těchto VOP. Aby se předešlo pochybnostem, přítomnost pojištění nebo příslušného pojistného plnění neomezuje odpovědnost Poskytovatele ani ho nezbavuje jakékoli odpovědnosti nebo finanční odpovědnosti vyplývající z těchto VOP nebo příslušné objednávky společnosti Red Hat. Poskytovatel na vyžádání poskytne společnosti Red Hat potvrzení o pojištění na veškeré pojistné krytí. Poskytovatel odškodní a nahradí společnosti Red Hat škody za veškeré odpovědnosti, ztráty, náklady, škody nebo výdaje, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, které jsou výsledkem nebo vyplývají z požadavků nebo nároků třetích stran vznesených vůči společnosti Red Hat v souvislosti s jakýmkoli jednáním Poskytovatele, které mimo jiné vznikly při plnění či neplnění těchto VOP. Bez ohledu na výše uvedené, pokud používání jakýchkoli Služeb nebo Zboží společností Red Hat v rámci těchto VOP je ze soudního nařízení omezené nebo hrozí, že bude omezené, Poskytovatel dle uvážení společnosti Red Hat (a) jí zajistí právo pokračovat ve využívání Služeb nebo Zboží způsobem vyplývajícím z těchto VOP nebo (b) nahradí či upraví Služby nebo Zboží tak, aby jejich používání společností Red Hat nic neporušovalo, za předpokladu, že taková náhrada nebo úprava je z funkčního hlediska rovnocenná původnímu řešení a i nadále jsou splněny všechny specifikace. Na jakékoli nahrazené nebo upravené Služby či Zboží se vztahuje povinnost odškodnění uvedená v těchto VOP.

10. Zachování důvěrnosti, zabezpečení údajů.

10.1 Zachování důvěrnosti. Obě strany souhlasí s tím, že (a) Důvěrné informace druhé strany budou použity pouze způsobem přiměřeně nezbytným k plnění jejich povinností v rámci těchto VOP a v případě společnosti Red Hat k uplatnění práv vyplývajících z těchto VOP; (b) každá ze stran použije stejnou péči k ochraně Důvěrných informací druhé strany, kterou používá k ochraně svých Důvěrných informací podobné povahy, v žádném případě však péče nesmí být menší než přiměřená; (c) Důvěrné informace druhé strany mohou být sdělovány pouze zaměstnancům, zástupcům, přidruženým společnostem a smluvním dodavatelům a jejich auditorům a právním zástupcům, kteří potřebují tyto informace znát a jsou vázáni písemnou (nebo jinou) profesní povinností zachovávat důvěrnost informací za použití norem důvěrnosti, které nesmí být méně přísné než ty vyžadované těmito VOP, a (d) příjemce neprodleně oznámí straně poskytující informace veškeré skutečné nebo domnělé úniky nebo neoprávněná použití, sdělení důvěrných informací nebo přístup k nim a neprodleně podnikne všechny kroky, které strana poskytující informace v přiměřené míře požaduje, aby se takovému úniku, neoprávněnému použití, sdělení důvěrných informací nebo přístupu k nim zamezilo nebo jinak zabránilo. Pod pojmem „Důvěrné informace" se rozumí veškeré informace, které společnost Red Hat nebo Poskytovatel sdělí druhé straně během platnosti těchto VOP. Tyto informace: (w) jsou označeny jako „důvěrné" nebo mají podobné označení, (x) pokud jsou sděleny ústně, jsou jasně označené za důvěrné v momentu jejich sdělení, (y) jsou takové povahy, že příjemce ví, že jsou pro stranu poskytující informace důvěrné, nebo se důvodně očekává, že budou důvěrné (např. obchodní plány, finanční plány, seznamy zákazníků atd.), nebo (z) obsahují jakékoli Osobní údaje (jak je definováno níže). Důvěrné informace nebudou zahrnovat informace, které: (i) jsou nebo později budou obecně přístupné veřejnosti bez porušení těchto VOP (za předpokladu, že se tato výjimka nevztahuje na žádné Osobní údaje sdělené společností Red Hat); (ii) jsou známy nebo vlastněny příjemcem v době sdělení stranou poskytující informace, jak je důvodně prokázáno současnou dokumentací; (iii) jsou nezávisle odvozeny příjemcem bez použití Důvěrných informací strany poskytující informace, jak je důvodně prokázáno současnou dokumentací; (iv) stanou se bez omezení pro příjemce ze zákona známé nebo dostupné ze zdroje, kterému náleží zákonné právo informace sdělovat; nebo (v) je softwarový kód ve formě objektového kódu nebo zdrojového kódu, který je licencován na základě licence pro open-source software. Příjemce nebude mít zakázáno dodržovat sdělování informací, které je nařízeno příslušným zákonem, pokud (I), není-li to ze zákona zakázáno, předem straně poskytující informace předloží oznámení o požadavku sdělení, aby měla strana poskytující informace dostatečnou příležitost vznést námitku proti požadovanému sdělení a opatřit ochranný příkaz nebo jiné vhodné opravné opatření, (II) přiměřeně spolupracuje se stranou poskytující informace (na její náklady) při jakémkoli takovém úsilí a (III) sděluje pouze tolik Důvěrných informací, kolik je nezbytně nutné k dodržení příslušného zákona. Poskytovatel do deseti (10) pracovních dnů po vypršení nebo zrušení platnosti těchto VOP poskytne společnosti Red Hat písemné potvrzení, že bezpečně zničil nebo vrátil Důvěrné informace společnosti Red Hat (včetně veškerých materiálů obsahujících, odkazujících nebo založených na Důvěrných informacích společnosti Red Hat) a jakékoli materiály, které společnost Red Hat Poskytovateli dodala nebo zpřístupnila (bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn duševním vlastnictvím). Pokud se strana poskytující informace domnívá, že příjemce (nebo jeho zaměstnanec, zástupce, přidružená společnost, smluvní dodavatel, auditor nebo právní zástupce) porušil (nebo mohl porušit) ustanovení tohoto oddílu 10.1, je strana poskytující informace oprávněna, vedle dalších ze zákona dostupných práv a opravných prostředků, požádat o vydání soudního příkazu na zastavení neoprávněného používání nebo sdělování informací.

10.2 Zabezpečení údajů. Pojem „Osobní údaje" používaný v těchto VOP označuje veškeré informace týkající se fyzické osoby, jejíž totožnost lze přímo nebo nepřímo odhalit, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze či online identifikátor, nebo na jeden nebo více faktorů konkrétních pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby nebo jiné informace podle příslušných zákonů nebo předpisů. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že Osobní údaje používá a zpracovává v souladu se všemi příslušnými zákony, mimo jiné příslušnými zákony na ochranu osobních údajů, a ve spojitosti s Osobními údaji se nebude zabývat žádnou činností, která by jakýmkoliv způsobem způsobila, že společnost Red Hat poruší jakékoli příslušné zákony nebo předpisy. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje výlučně v rozsahu nezbytném k plnění jeho povinností vyplývajících z těchto VOP a bere na vědomí, že Osobní údaje je zakázáno uchovávat, používat nebo sdělovat za jakýmkoli jiným účelem. Poskytovatel zavede a bude udržovat program pro odhalování a řízení skutečného, hrozícího nebo podezřelého náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, úpravy a zveřejnění Osobních údajů a neoprávněného přístupu k nim (jakýkoli takový případ bude dále označován jako „Narušení bezpečnosti"). V případě Narušení bezpečnosti nebo v případě, že Poskytovatel pojme podezření z Narušení bezpečnosti, Poskytovatel (a) tuto skutečnost neprodleně oznámí telefonicky nebo osobně společnosti Red Hat a následně podá oznámení písemnou formou, (b) neprodleně podnikne kroky, aby zabránil jakémukoli dalšímu Narušení bezpečnosti (včetně jakýchkoli dalších účinků stávajícího nebo domnělého Narušení bezpečnosti), (c) bude spolupracovat se společností Red Hat a případně s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování a řešení Narušení bezpečnosti, mimo jiné poskytnutím přiměřené pomoci společnosti Red Hat s oznámením všem třetím stranám, které vyžadují oznámení, a (d) pokud to požaduje a nařídí společnost Red Hat, na vlastní náklady poskytne monitorovací služby. Poskytovatel společnosti Red Hat zajistí okamžitý přístup k záznamům souvisejícím s Narušením bezpečnosti, které společnost Red Hat může důvodně požadovat; to za předpokladu, že Poskytovatel nebude povinen společnosti Red Hat poskytnout záznamy, které patří ostatním zákazníkům Poskytovatele nebo které by ohrozily jejich bezpečnost.

11. Ostatní ustanovení. Poskytovatel výlučně odpovídá za dohled, řízení, kontrolu a odměňování svých zaměstnanců a smluvních dodavatelů a společnost Red Hat za jeho zaměstnance nebo smluvní dodavatele nepřebírá žádnou odpovědnost. Poskytovatel a jeho zaměstnanci a smluvní dodavatelé musí při poskytování Služeb na vyhrazených pracovištích společnosti Red Hat dodržovat veškeré příslušné zásady a postupy společnosti Red Hat, pokud se na těchto pracovištích zdržují, a to včetně zásad a postupů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zabezpečení a ochrany osobních údajů. Poskytovatel bude dodržovat (a přiměje své zástupce a smluvní dodavatele, aby tak činili) zásady uvedené v Etickém kodexu pro dodavatele společnosti Red Hat, dostupném na adrese https://www.redhat.com/en/about/code-of-conduct (včetně jakýchkoli následujících stránek). Žádná změna nebo úprava v těchto VOP nebude platná, pokud nebude stanovena písemně a podepsána oprávněnými zástupci obou stran. Zrušení jakéhokoli ustanovení nebo podmínky těchto VOP není platné, pokud nebude učiněno písemně a podepsáno oprávněnými zástupci obou stran a nebude omezeno na konkrétní zamýšlenou situaci. Tuto objednávku může každá ze stran postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem druhé strany, který nebude neodůvodněně zdržován ani zpožděn, za předpokladu, že společnost Red Hat může tuto objednávku postoupit přidružené společnosti a kterákoli ze stran může tuto objednávku postoupit nástupci nebo nabyvateli na základě fúze či prodeje celého nebo podstatné části podílu dotčené strany, a to bez předchozího písemného souhlasu. Poskytovatel bude udržovat přesné a čitelné záznamy v anglickém jazyce týkající se poskytovaných Služeb a/nebo Zboží na základě těchto VOP a po dobu jejich platnosti, ne však kratší než šest (6) let poté nebo po dobu stanovenou příslušnými zákony nebo předpisy. Během výše uvedené doby má společnost Red Hat právo provádět během běžné pracovní doby Poskytovatele audit takových záznamů, aby ověřila, že Poskytovatel dodržuje požadavky těchto VOP. Jak společnost Red Hat, tak Poskytovatel si ponesou náklady a výdaje spojené s jakýmkoli takovým auditem. Za předpokladu, že audit odhalí, že Poskytovatel nedodržel některou podstatnou část uvedenou v těchto VOP, musí veškeré odůvodněné náklady a výdaje vzniklé společnosti Red Hat při provádění auditu uhradit Poskytovatel. Poskytovatel bude dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, včetně příslušných protikorupčních zákonů a předpisů, jako jsou například zákony U.S. Foreign Corrupt Practices Act a U.K. Bribery Act, a nebude se zapojovat do žádné činnosti, kvůli níž by společnost Red Hat porušila jakýkoli zákon nebo nařízení. Poskytovatel prohlašuje a zaručuje, že žádný z manažerů, ředitelů nebo členů představenstva (nebo podobného řídicího orgánu) ani žádný z jejich nejbližších rodinných příslušníků („Přímá rodina") není vládním nebo veřejným činitelem a že pokud některá z těchto osob nebo jejich Přímé rodiny se stane vládním nebo veřejným činitelem, Poskytovatel v souladu s podmínkami těchto VOP o této skutečnosti neprodleně písemně informuje společnost Red Hat. Žádná ze stran nebude odpovědná za jakékoli nedodržení nebo zpoždění plnění kteréhokoli ze svých závazků vyplývajících z těchto VOP v důsledku jakékoli příčiny, události nebo okolnosti, ke které došlo nad rámec přiměřené kontroly dotčené strany a která znemožňuje plnění závazků vyplývajících z těchto VOP, mimo jiné zásahu vyšší vůle, požáru, nehody, povodní, války, epidemie, pandemie nebo podobného šíření nákazy, karantény, embarga nebo jiného vládního aktu (včetně jeho dodržování), zemětřesení, teroristického činu, zničení výrobních zařízení, nepokojů nebo povstání (jakákoli taková příčina, událost nebo okolnost je dále označována jako „Událost vyšší moci"), za předpokladu, že (a) strana, která nedodrží nebo zpozdí plnění svých závazků v důsledku Události vyšší moci, tuto skutečnost neprodleně písemně oznámí druhé straně (včetně důvodných informací o této skutečnosti) spolu s přiměřeně podrobným plánem nápravy, a (b) pokud je Poskytovatelem dotčená strana, (i) Poskytovatel na žádost společnosti Red Hat vrátí veškeré předplacené poplatky odpovídající dotčeným povinnostem Poskytovatele nebo společnost Red Hat může na základě svého rozhodnutí odečíst všechny takové předplacené poplatky z jakýchkoli jiných dlužných částek nebo částek k uhrazení Poskytovateli vyplývajících z těchto VOP, (ii) společnost Red Hat může odečíst veškeré přiměřené náklady nebo výdaje, které vzniknou v souvislosti s takovým nedodržením nebo zpožděním plnění ze strany Poskytovatele, z jakýchkoli jiných dlužných částek nebo částek k uhrazení Poskytovateli vyplývajících z těchto VOP a (iii) žádná Událost vyšší moci nezbavuje Poskytovatele závazku zavádět a plnit své plány kontinuity provozu. Poskytovatel bude po celou dobu plnění udržovat plán kontinuity provozu nebo plány určené (x) ke zmírnění rizik jakékoli Události vyšší moci na aktuálně poskytované Služby nebo zajišťované Zboží, (y) k omezení účinků jakékoli Události vyšší moci na aktuálně poskytované Služby nebo zajišťované Zboží a (z) k řešení, mimo jiné, postupů pro případ epidemie, pandemie nebo podobného šíření nákazy a narušení zabezpečení informačních technologií. U Služeb a/nebo Zboží poskytovaných společnosti Red Hat ve Spojených státech se tyto VOP řídí a jsou vykládány v souladu se zákony státu New York, aniž by právní ustanovení byla dotčena kolizní normou nebo Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a strany souhlasí s výhradní soudní příslušností k federálním soudům se sídlem v New York County státu New York, pokud mají federální soudy soudní příslušnost vztahující se k předmětu sporu, či v jiných případech státním soudům New York County státu New York, a každá ze stran neodvolatelně souhlasí s osobní soudní příslušností k takovým soudům a ve věci místa konání řízení se zříká veškerých námitek. U všech ostatních Služeb a/nebo Zboží poskytovaných společnosti Red Hat se tyto VOP budou řídit a budou se na ně vztahovat zákony, soudní příslušnost a místo konání řízení (ke kterým se každá strana neodvolatelně zavazuje, za předpokladu, že společnost Red Hat může uplatnit jakýkoli nárok na zdržení se jednání nebo jiný spravedlivý prostředek nápravy podle těchto VOP u kteréhokoli soudu nebo u jakéhokoli správního nebo rozhodčího orgánu příslušné jurisdikce), jak uvádí Tabulka č. 1 níže. Pro veškeré účely budou obě strany považovány za nezávislé dodavatele. Každá ze stran výlučně odpovídá za platbu příslušných daní, odpočtů nebo jiných plateb a výhod pro své zaměstnance. Oznámení musí být v písemné podobě a budou považována za předložená při osobním doručení nebo pět (5) dní po odeslání, a to způsobem, který umožňuje potvrzení o doručení na příslušnou adresu uvedenou v příslušné objednávce společnosti Red Hat za předpokladu, že kopie jakéhokoli oznámení od Poskytovatele společnosti Red Hat bude zaslaná na adresu Red Hat, Inc., Attention: General Counsel, 100 E. Davie St, Raleigh, North Carolina 27601, USA; e-mail: legal-notices@redhat.com. V rámci těchto VOP není uděleno žádné právo ani licence, ať už výslovné či odvozené, k použití v reklamě nebo jiným způsobem jakéhokoli obchodního názvu, služby nebo ochranných známek společnosti Red Hat, jejích přidružených společností nebo třetích stran. Kdykoli je to možné, bude každé ustanovení těchto VOP vykládáno způsobem, který je účinný a platný podle příslušných zákonů. Pokud je však nějaké ustanovení těchto VOP v rozporu se zákonem, bude odděleno od zbytku VOP a ignorováno a nové ustanovení bude považováno za přidané k VOP, aby bylo možné v nejvyšší možné míře splnit záměr stran takto odděleného ustanovení. Nadpisy použité v těchto VOP nemají žádný právní účinek. Poskytovatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Red Hat zaměstnat v souvislosti se Službami a/nebo Zbožím žádného zástupce ani subdodavatele. Souhlas společnosti Red Hat je podmíněný tím, že Poskytovatel přiměje veškeré takové navrhované subdodavatele, aby stvrdili písemný souhlas s dodržováním a plněním všech závazků Poskytovatele v rámci těchto VOP. Poskytovatel zůstane odpovědnou a výhradní kontaktní osobou společnosti Red Hat v souvislosti s plněním subdodavatelů ve stejném rozsahu, jako kdyby plnění bylo prováděno Poskytovatelem. Ustanovení v těchto VOP, která svými podmínkami vyžadují dodržování po zrušení nebo vypršení platnosti nebo se vztahují na události, které se mohou vyskytnout po zrušení nebo vypršení platnosti těchto VOP, zůstanou platná nadále i po zrušení nebo vypršení platnosti těchto VOP. Aby se předešlo pochybnostem, po zrušení nebo vypršení platnosti těchto VOP zůstanou platné veškeré závazky a ustanovení týkající se odškodnění a omezení odpovědnosti, práv duševního vlastnictví, důvěrnosti a zabezpečení údajů.

Soudní příslušnost Rozhodné právo Místo konání rozhodčího řízení
Asie a Tichomoří
Austrálie Nový Jižní Wales, Austrálie Státní nebo federální soudy Nového Jižního Walesu, Austrálie
Čína Čínská lidová republika Rozhodčí řízení u Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komise („CIETAC") v Pekingu a v souladu s aktuálně platnými pravidly CIETAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Hongkong Zvláštní administrativní oblast Hongkong Rozhodčí řízení v hongkongském centru Hong Kong International Arbitration Centre a v souladu s aktuálně platnými pravidly UNCITRAL pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Indie Indická republika Rozhodčí řízení v Bombaji a v souladu se zákonem Arbitration and Conciliation Act 1996 (indické zákony). Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Japonsko Japonsko Okresní soud první instance se sídlem v Tokiu. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Thajské království Thajské království Rozhodčí řízení v singapurském centru Singapore International Arbitration Centre („SIAC") a v souladu s aktuálně platnými pravidly SIAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Korea Korea Rozhodčí řízení v singapurském centru SIAC a v souladu s aktuálně platnými pravidly SIAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Malajsie Malajsie Rozhodčí řízení v singapurském centru SIAC a v souladu s aktuálně platnými pravidly SIAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Nový Zéland Nový Zéland Soudy Nového Zélandu
Indonéská republika Indonéská republika Rozhodčí řízení v singapurském centru SIAC a v souladu s aktuálně platnými pravidly SIAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Filipínská republika Filipínská republika Rozhodčí řízení v singapurském centru SIAC a v souladu s aktuálně platnými pravidly SIAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Ostatní jurisdikce Asie a Tichomoří Singapurská republika Rozhodčí řízení v singapurském centru SIAC a v souladu s aktuálně platnými pravidly SIAC pro rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce.
Evropa, Blízký východ a Afrika
Evropa, Blízký východ a Afrika Anglie a Wales Soudy Anglie a Walesu
Latinská Amerika
Argentina Argentina Soudy nezávislého města Buenos Aires, Argentina
Brazílie Brazílie Soudy města Sao Paulo, stát Sao Paulo, Brazílie
Chile Chile Soudy města Santiago, Chile
Kolumbie Kolumbie Soudy města Bogota, Kolumbie
Mexiko Mexiko Soudy v Mexico City, Mexico
Peru Peru Soudy města Lima, Peru
Ostatní latinskoamerické jurisdikce Spojené státy a stát New York Státní nebo federální soudy v okrese New York, stát New York, USA