Home

English
English
Search
Log in / Register
All Red Hat

E-book

10 เหตุผลที่ต้องเลือก Red Hat สำหรับปริมาณงาน SAP

โซลูชันโอเพนซอร์สของ Red Hat® รองรับลูกค้า SAP® ในขณะที่ลูกค้าดังกล่าวเปลี่ยนรูปแบบเทคโนโลยีไปเป็นแบบดิจิทัล ใน e-book นี้ พบกับ 10 เหตุผลที่ต้องเลือก Red Hat เพื่อใช้งาน พัฒนา ลดความซับซ้อน และขยายกระบวนการทางธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับปริมาณงาน SAP จากทั้งระบบในองค์กรและระบบคลาวด์ทุกประเภท