Resources

Search our publications and digital assets

Search all resources

Filters

Close

Red Hat แจกฟรี E-Book ภาษาไทย เรียนรู้ 8 ขั้นตอนสู่ Cloud-Native Application

E-Book ฉบับนี้มีชื่อว่า “แนวทางสู่การรองรับระบบ CLOUD-NATIVE APPLICATIONS” โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาไทย ความยาว 18 หน้า ครอบคลุมถึงความจำเป็นของการก้าวสู่การทำ Cloud-Native Application และแนวทางในการนำมาใช้งาน
https://www.redhat.com/en/resources/path-cloud-native-applications-thai

Pages