Connexion / Inscription Account

Andrew Woodward, CTO på Cambio, om kravställningen på sjukvården, varför han ser open source som en viktig byggsten inom digital sjukvård och vilka utmaningar de svenska regionerna står inför idag. 
Andrew Woodward
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar framgent. Andrew Woodward, CTO på Cambio, är övertygad om att de ökade kraven på digital e-hälsa kommer sätta hög press på regionerna vars största utmaningar, enligt Andrew, är att mer effektivt kunna optimera processer, resursutnyttjande samt möta större förväntningar från patienter kring tillgänglighet:  

- Det finns flera utmaningar kopplat till detta som vi ser idag, till exempel hur de olika stegen av vårdkedjan; diagnos, behandling och eftervård kan effektiviseras för att korta ner vårdköer. Patientprocesser spänner även över organisatoriska gränser vilket ställer höga krav på informationsflöden mellan ofta divergerande system.

Situationen blir än mer utmanande på grund av demografiska förändringar med en ökning av antalet äldre i jämförelse med tillgängliga resurser.

Måste hitta nya sätt

Enligt Andrew är det A och O att regionerna hittar nya sätt att tackla de ökade förväntningarna, man får inte fastna i samma hjulspår. Här gör Cambio skillnad.

- Vi ser en enorm potential i att tillsammans med regionerna transformera vården genom att tillhandahålla verktyg för hantering av data med strukturerad informatik, underlag för kunskap och insikter, utveckling av kontinuerliga förbättringar och interaktionsmönster med mera – stöd som kan hjälpa regionerna att möta framtida behov hos vår befolkning, bl.a. genom att regionerna själva kan nyttja Cambios systemlösningar för att utveckla egna lösningar och därmed korta ner avståndet mellan verksamhet och leverans. 

Cambio samarbetar idag med Red Hat som enligt Andrew är en viktig möjliggörare för dem. Samarbetet berör inte bara den befintliga produktlinjen utan fokuserar också mycket på framtida lösningar. Där kan open source spela en nyckelroll.

- Det är viktigt att komma ihåg att vi jobbar med att bygga system för digital hälsa. Vi försöker leverera många olika tredjepartslösningar, där är Red Hat en betydelsefull partner och open source en viktig byggsten.

Övergången till containerplattformar, är det ett nödvändigt ont eller är det mer en fråga om förebyggande åtgärder?

- Ingetdera, det handlar mer om att möta de högt ställda förväntningar från de olika intressegrupper som finns. Främst patienterna och användarna av de digitala tjänsterna; förväntningarna ökar dels på bättre sjukvård, dels på tillgängliga tjänster som ska kunna möta de behov som finns kontinuerligt på flera sätt, inte bara genom fysiska besök, papperspost och telefon. Regeringens höga digitaliseringsmål ställer minst lika höga krav på regionerna. Vi måste stödja våra kunder för att hjälpa dem säkerställa att de kan uppfylla dessa krav. Att kunna leverera relevanta och skalbara mjukvarulösningar, oftare, med mindre påverkan på den dagliga verksamheten, är en avgörande faktor och vårt mål. Containerplattformar och arkitekturmönster för microservices är viktiga verktyg som stöder detta mål.