Sociální a environmentální povinnosti dodavatelů

Jump to section

Společnost Red Hat roste. Stejně tak roste i náš dopad na životní prostředí a život místní komunity. Společnost Red Hat se zavázala vytvářet lepší svět tím, že bude podnikat obchodní aktivity s environmentálně a sociálně odpovědnými dodavateli.

Přečtěte si o komunitní a společenské odpovědnosti společnosti Red Hat více.


Společnost Red Hat od svých dodavatelů očekává, že zavedou a budou udržovat systém řízení, který pomáhá sociální a environmentální odpovědnosti tím, že:

1. Mají zavedený program podnikové sociální odpovědnosti a systém environmentálního managementu, který je jasně definován, zaveden a který je udržitelný. Zároveň také ze strany dodavatele identifikuje konkrétní průsečíky s těmito otázkami, a to včetně těch, které jsou uvedeny v Etickém kodexu dodavatele společnosti Red Hat.

2. Mají zavedené programy ke kontrole provozu a zajištění souladu s platnými zákony, předpisy i všemi zvláštními smluvními požadavky, které se týkají společnosti Red Hat.

3. Mají stanovené dobrovolné cíle v oblasti životního prostředí a zavedené programy ke zlepšení vlivu na životní prostředí, včetně (lze-li uplatnit) programů zaměřených na:

  • úsporu energie,
  • nakládání s odpadem a recyklaci,
  • emise skleníkových plynů kategorie 1 (přímé emise, které spadají pod danou společnost),
  • emise skleníkových plynů kategorie 2 (nepřímé emise, které jsou spojené s výrobou elektřiny, která byla zakoupena a spotřebována danou společností).

4. Zveřejňují výsledky související s dobrovolnými cíli a programy v oblasti životního prostředí a jakýmikoli dalšími environmentálními aspekty systému řízení, včetně případných regulačních opatření nebo pokut, ke kterým mohlo dojít.

5. Provádí školení zaměstnanců odpovědných za řízení, vykonávání a podávání zpráv o vlivu na životní prostředí k zajištění příslušné úrovně.

6. Předávají podobné iniciativy dodavatelům, kteří pracují pro samotné dodavatele a kteří vykonávají činnost důležitou pro produkty anebo služby pořízené společností Red Hat.