Oddělení nákupu společnosti Red Hat – Etický kodex dodavatele

Jump to section

1. ÚVOD

Tento Etický kodex dodavatele vysvětluje obecná očekávání společnosti Red Hat (včetně jejích dceřiných společností) pro všechny třetí strany dodávající zboží nebo služby společnosti Red Hat nebo jejím jménem, včetně personálních agentur a nezávislých dodavatelů. V tomto Etickém kodexu dodavatele označujeme tyto třetí strany –⁠ včetně jejich zaměstnanců, personálu, zástupců a subdodavatelů –⁠ jako „dodavatele".

Společnost Red Hat si váží integrity, respektu, etického chování i odhodlání a odvahy, které jsou nutné ke vzájemné odpovědnosti při dodržování těchto hodnot. Od dodavatelů očekáváme, že budou tyto hodnoty podporovat a budou sledovat dodržování svého vlastního souladu s Etickým kodexem dodavatele.

 

2. SOULAD SE ZÁKONEM

Dodavatelé musí své obchodní činnosti vykonávat v plném souladu s tímto Etickým kodexem dodavatele. Dále musí dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy při obchodní činnosti se společností Red Hat anebo jejím jménem, mimo jiné včetně zákonů upravujících následující:

 1. obchod, vývoz a hospodářská soutěž,
 2. pracovní podmínky,
 3. obchodování s použitím neveřejných informací,
 4. boj proti korupci,
 5. životní prostředí (včetně konfliktních surovin),
 6. vedení záznamů,
 7. zdraví a bezpečnost,
 8. ochrana soukromí a údajů.

 

3. DARY A ODMĚNY

Zástupci a zaměstnanci dodavatele nesmí žádnému zaměstnanci nebo zástupci společnosti Red Hat nabízet jakýkoli úplatek, provizi, službu, odměnu, zábavu nebo cokoli hodnotného, ať už přímo či nepřímo, aby získali či udrželi obchod nebo se měli těšit zvláštní přízni či nepatřičným výhodám ze strany společnosti Red Hat. Pokud není účelem daru získání nespravedlivé nebo nepatřičné výhody pro dodavatele a nevyvolává dojem úplatku, provize, odměny nebo nečestného typu platby, mohou zaměstnanci společnosti Red Hat dar přijmout, pokud (a) má symbolickou hodnotu, (b) by zveřejnění nemělo negativní vliv na společnost Red Hat, (c) je převzetí v souladu s platnými právními předpisy země a místními zvyky, (d) je poskytnutí daru v souladu s obchodními praktikami a zásadami dodavatele, které mohou být aktualizovány a (e) pokud je převzetí v souladu s obchodními praktikami a zásadami společnosti Red Hat, které mohou být aktualizovány.

 

4. STŘETY ZÁJMŮ

Dodavatelé nesmí vstupovat do žádného finančního ani jiného vztahu se zaměstnancem společnosti Red Hat ani s jinou stranou, která u společnosti Red Hat vyvolává –⁠ nebo se zdá, že vyvolává –⁠ střet zájmů. Zástupci a zaměstnanci dodavatele nebudou přímo jednat s žádným zaměstnancem společnosti Red Hat, jehož manžel/manželka, partner, jiný člen rodiny nebo příbuzný má ve vztahu s dodavatelem významný finanční zájem. Veškeré takové konflikty zájmů musí být sděleny a schváleny vedením společnosti Red Hat.

 

5. OTÁZKY V OBLASTI OZNAMOVÁNÍ OBAV

Společnosti Red Hat byste měli nahlásit jakékoli jednání, včetně jednání jakéhokoli jejího zaměstnance nebo zástupce, o kterém si v dobré víře myslíte, že by mohlo být možným porušením tohoto Etického kodexu dodavatele, dalších zásad společnosti Red Hat nebo nařízení či zákona. Těmto možným porušením pravidel říkáme „potenciální obavy dodavatele".

Je-li to vhodné, můžete na řešení potenciálních obav dodavatele spolupracovat se svou primární kontaktní osobou ve společnosti Red Hat. Není-li to možné či vhodné, obraťte se na společnost Red Hat v otázce potenciálních obav dodavatele jedním z následujících způsobů:

 • Poštou: Zašlete dopis na adresu General Counsel at Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, NC 27601.

  E-mailem: Zašlete e-mail na adresu supplierconcerns@redhat.com.

Společnost Red Hat plně respektuje důvěrnost informací a přijme přiměřená opatření k zachování důvěrnosti s ohledem na okolnosti daného oznámení. Společnost Red Hat pečlivě prošetří a náležitě odpoví na oznámení týkající se potenciálních obav dodavatele.

Společnost Red Hat očekává, že její dodavatelé nebudou podnikat odvetná opatření proti osobě, která v dobré víře oznámí potenciální obavy dodavatele, ať už je toto oznámení podáno interně u dodavatele, nebo v rámci společnosti Red Hat.

 

6. OCHRANA ÚDAJŮ/ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Od dodavatelů se očekává, že budou chránit a zabezpečovat veškeré důvěrné informace před zneužitím nebo neoprávněným zveřejněním. Pokud dodavatel získá osobní údaje nebo jiné důvěrné informace od společnosti Red Hat nebo jejím jménem, měly by být takové údaje nebo informace bezpečně zpracovány, uloženy a sdíleny pouze interně s těmi zástupci a zaměstnanci dodavatele, kteří k nim potřebují přístup, aby mohli vykonávat své svěřené role a plnit své povinnosti. Důvěrné informace a osobní údaje se nesmějí přenášet, zveřejňovat, používat nebo poskytovat jiným způsobem, než je nutné k poskytování služeb společnosti Red Hat nebo jak je výslovně nařízeno či povoleno společností Red Hat.

 

7. POUŽITÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI RED HAT

Dodavatelé nesmí používat ochrannou známku, logo, jméno nebo jiné materiály, u kterých společnost Red Hat disponuje autorskými právy, pokud to společnost Red Hat výslovně nepovolí. Případné povolení musí proběhnout v písemné formě a musí být v souladu se směrnicemi společnosti Red Hat ohledně ochranných známek, jak je stanoveno nahttps://www.redhat.com/en/about/trademark-guidelines-and-policies(včetně jakékoli stránky, která ji v budoucnu nahradí).

 

8. LIDSKÁ PRÁVA A PŘÍSTUP K PRACOVNÍ SÍLE

Společnost Red Hat se zásadně staví proti nelegálnímu obchodu s lidmi a nuceným pracím (a všem ostatním formám moderního otroctví), a to v jakékoli formě. Dodavatelé musí postupovat v souladu se zákony, které upravují problematiku otroctví, obchodu s lidmi a dětské práce dané země nebo zemí, v nichž vykonávají obchodní činnost. Dále musí zajistit, aby se otroctví, nevolnictví, nucené nebo povinné práce (včetně práce ve vězení) a obchod s lidmi nevyskytovaly v jejich dodavatelských řetězcích. V těchto vztazích musí jednat čestně, eticky a spravedlivě.

Společnost Red Hat od svých dodavatelů očekává, že budou prosazovat pracoviště bez projevů obtěžování, zneužívání a nezákonné diskriminace. Uznáváme, že to, co představuje „ilegální" diskriminaci, se může v závislosti na soudní příslušnosti lišit. Očekáváme nicméně, že dodavatelé budou při náboru, odměňování, přístupu ke školení, povyšování, ukončování pracovního poměru a odchodu do důchodu zacházet se všemi lidmi spravedlivě a nebudou diskriminovat na základě jakýchkoli chráněných vlastností (například podle rasy, barvy pleti, vyznání, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, národnostního původu, zdravotního postižení nebo věku).

Dodavatelé musí rovněž svým zaměstnancům zajistit lidské pracovní podmínky, mzdy a pracovní dobu v souladu s platnými zákony. Zároveň musí respektovat zákonná práva pracovníků na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání, mimo jiné i vstup nebo odmítnutí vstupu do odborů.