Oddělení nákupu společnosti Red Hat Informace a požadavky pro dodavatele

Jump to section

Tato webová stránka obsahuje informace
o zásadách a postupech společnosti Red Hat (včetně jejích dceřiných společností) v oblasti nákupu a pohledávek.

Všichni dodavatelé by si měli prostudovat informace a směrnice uvedené na těchto stránkách a dodržovat je. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na společnost Red Hat na adrese procurement@redhat.com, pokud není níže uvedeno jinak. Společnost Red Hat nebude akceptovat nevyžádané formy.

 

1. Požadavky PO

Potvrzení objednávky („PO") je vyžadováno společností Red Hat pro veškeré zboží a služby. NEZASÍLEJTE zboží ani neprovádějte žádné služby, dokud neobdržíte PO z oddělení nákupu společnosti Red Hat.

 

2. Pokyny k přepravě

Společnost Red Hat vyžaduje, aby její dodavatelé po celém světe při zasílání zboží společnosti Red Hat dodržovali veškeré právní a regulační požadavky a konkrétní provozní požadavky společnosti Red Hat. Pokud oddělení nákupu společnosti Red Hat odsouhlasí, že společnost Red Hat bude dovozcem záznamu pro zboží, musí dodavatel přijmout a být v souladu se všemi požadavky, které společnost Red Hat definuje ve specifických Dodavatelských pokynech k přepravě.

V případě, že je společnost Red Hat zapsaným dovozcem pro zboží či nikoli, každou zásilku musí doprovázet podrobný seznam balení, který obsahuje:

  1. ověřené číslo PO společnosti Red Hat.
  2. Popis zboží vypsaný jednotlivě po řádcích s odpovídajícím množstvím a cenou nebo podrobný popis dodávaných služeb s odpovídajícími sazbami. Podrobný popis zboží včetně informací o množství, jednotkové ceně, zemi výroby a kód harmonizovaného celního sazebníku nebo podrobný popis dodávaných služeb s odpovídajícími sazbami.

Přepravní štítky musí rovněž obsahovat číslo PO společnosti Red Hat a název daného příjemce na adrese dodání.

 

3. Faktury a platby

Faktury by měly být zasílány pouze za zboží anebo služby či zboží skutečně poskytnuté během fakturovaného období, bez ohledu na množství uvedené v PO. Odsouhlasené změny v PO je nutné získat předem, a to písemnou formou.

Veškeré faktury by měly:

  1. Být zasílány na „Bill-to" adresu uvedenou v PO společnosti Red Hat.
  2. Mít na faktuře číslo PO společnosti Red Hat.
  3. Obsahovat popis zboží vypsaný jednotlivě po řádcích s odpovídajícím množstvím a cenou anebo podrobný popis dodávaných služeb s odpovídajícími sazbami. Informace a jméno dodavatele by se měly shodovat s informacemi uvedenými v PO. Neposkytnete-li faktury tímto způsobem, může dojít ke zpoždění platby.
  4. Uvádějte veškeré specifické daně s náležitým rozdělením mezi zdanitelné a nezdanitelné zboží anebo služby.
  5. Faktura musí obsahovat identifikační číslo dodavatele (např. DIČ).
  6. a být za zboží nebo služby, které již byly dodány; jakékoli jiné faktury nebudou považovány za platné.
  7. Faktury musí být zasílány na příslušnou e-mailovou adresu v části 4, jak je uvedeno níže.

 

4. Kontaktní informace oddělení pohledávek

Veškeré faktury a jakékoli dotazy týkající se postupů oddělení pohledávek společnosti Red Hat zasílejte na adresu oddělení pohledávek:

 

5. Diverzita dodavatelů

Posláním oddělení nákupu společnosti Red Hat je pořizování těch nejkvalitnějších a cenově nejefektivnějších materiálů a služeb s využitím konceptu celkových nákladů spojených s vlastnictvím. Celkové náklady spojené s vlastnictvím zahrnují kvalitu, cenu, servis, cenovou flexibilitu, schopnost reakce, spolehlivost, dodací lhůtu a technologii.

Společnost Red Hat se zavázala pořizovat zboží a služby od následujících dodavatelů: MBE (Minority Business Enterprise), WBE (Women Business Enterprise), PWD (People With Disabilities), LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual or Transgendered), HubZone (US Historically Underutilized Business Zone Small Business), HBCU (US Historically Black Colleges and Universities and Minority Institutions). Společnost Red Hat věří, že strategické zajišťování zdrojů, které zahrnuje rozmanitou paletu dodavatelů, je pro ekonomický úspěch společnosti Red Hat i komunity nezbytné. Naším záměrem je těmto společnostem nabídnout příležitost rovnoprávné soutěže.

 

6. Etický kodex dodavatele

Společnost Red Hat usiluje o co nejnižší náklady ve všech oblastech obchodního provozu a zároveň vyžaduje nejvyšší úroveň obchodní integrity při jednání s dodavateli. Základní premisou těchto pravidel je, aby se všichni dodavatelé a zaměstnanci společnosti Red Hat, kteří s těmito dodavateli spolupracují, snažili v těchto vztazích jednat čestně, eticky a spravedlivě. Soulad s naším Etickým kodexem dodavatele je pro naši společnost zásadní.

Chceme zajistit integritu našich dodavatelských vztahů, a proto od všech dodavatelů očekáváme, že budou souhlasit s naším Etickým kodexem dodavatele a budou tento kodex uplatňovat při všech obchodních jednáních se společností Red Hat.

Pokud nepodepíšete a nezašlete zpět potvrzení Etického kodexu dodavatele, můžete být do budoucna jako dodavatel diskvalifikování z poskytování zboží nebo služeb.

„Dodavatelem" se rozumí jakákoli společnost, korporace nebo jiný subjekt, který prodává nebo se snaží prodat zboží či služby společnosti Red Hat.