YongJi Xie

Software Engineer, ByteDance

YongJi Xie is a software engineer at ByteDance, working on I/O virtualization topics in QEMU and Linux kernel.